0 z 0 pro ""

Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

Zájemce o zaměstnání v naší společnosti (dále jen „Zájemce“) bere poskytnutím svých osobních údajů na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpracovávány společností Sweco Hydroprojekt a.s., se sídlem Táborská 31, 140 16 Praha 4, IČ: 26475081 (dále jen „Správce“) pro účely výběrového řízení a posouzení možného přijetí do zaměstnání na pracovní pozici, o kterou Zájemce projevil zájem, případně na pozici, která by pro Zájemce mohla být dle jím zaslaného životopisu vhodná. Osobní údaje Zájemce obsažené v zaslaném životopise a případně dalších dokladech poskytnutých Zájemcem, budou zpracovávány na základě oprávněného zájmu Správce k provedení výběrového řízení a obsazení pracovní pozice, po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však do ukončení výběrového řízení na předmětnou pozici. Po uplynutí této doby budou osobní údaje Zájemce, pokud s ním nebude uzavřen pracovní poměr, smazány. 

Poskytnutí osobních údajů Zájemce je nezbytné, abychom Zájemce zařadili jako uchazeče o zaměstnání do výběrového řízení k obsazení pracovní pozice v naší společnosti. 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má Zájemce podle podmínek stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení EP a Rady (EU) 2016/679) (dále jen „GDPR“) právo od Správce požadovat přístup k jeho osobním údajům, jejich opravu, výmaz nebo omezení jejich zpracování. Má právo na přenositelnost osobních údajů. Má také právo podat stížnost u dozorového úřadu. 

Vzhledem k tomu, že zpracování osobních údajů Zájemce probíhá na základě oprávněného zájmu, je Zájemce dle článku 21 odst. 1 GDPR oprávněn vznést námitku proti takovému zpracování. 

Osobní údaje Zájemce Správce nepředává žádným příjemcům osobních údajů, ani do třetích zemí či mezinárodním organizacím. 

K automatizovanému rozhodování v rámci zpracování osobních údajů Zájemce nedochází. 

V konkrétních případech může být Zájemce požádán o souhlas se zpracováním osobních údajů po dobu delší než pro účely výběrového řízení (Zájemce v takovém případě souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v evidenci uchazečů o zaměstnání Správce pro účely kontaktování a zasílání nabídek pracovních příležitostí Správcem). Svůj souhlas Zájemce poskytuje maximálně na dobu 1 roku ode dne uplynutí oprávněného zájmu Správce. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli odvolat, a to písemným oznámením doručeným poštou na adresu sídla Správce nebo e-mailem zaslaným na níže uvedenou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů. Pokud Zájemce v době, na kterou byl souhlas udělen, souhlas neodvolá, po uplynutí doby zpracování uvedené v souhlasu budou osobní údaje Zájemce, pokud s ním nebude uzavřen pracovní poměr, smazány. Souhlas lze kdykoli na základě svobodné vůle obou stran prodloužit na dobu v něm stanovenou. 

Správce jmenoval pověřencem pro ochranu osobních údajů Ing. Nikolu Gorelovou.

Kontaktujte naše oddělení pro ochranu osobních údajů

Nikola Gorelová

Ing. Nikola Gorelová

Pověřenec pro ochranu osobních údajů