0 z 0 pro ""

Zvítězili jsme ve dvou kategoriích soutěže Vodohospodářská stavba roku 2023

Vodohospodářská stavba roku je prestižní ocenění, které vyhlašuje Svaz vodního hospodářství ČR ve spolupráci se Sdružením vodovodů a kanalizací ČR.

V kategorii Stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod s investičními náklady nad 50 milionů Kč zvítězil projekt Vybudování protipovodňových opatření na stokové síti v oblasti Karlína, který zároveň získal Ocenění představenstva SVH ČR a SOVAK ČR za mimořádný přínos pro vodní hospodářství.

V rámci generelu odvodnění hlavního města Prahy byly vybudovány mimo jiné podzemní retenční nádrž o objemu 6000 m3 a čerpací stanice. Jedinečnost projektu spočívá v tom, že se téměř vše nachází pod zemí a nijak tedy nenarušuje zástavbu Karlína.

Díky protipovodňovým opatřením se již nebudou opakovat scénáře z povodní v roce 2002, kdy byl zatopen prakticky celý Karlín a řada lidí tak přišla o střechu nad hlavou. Nádrž rovněž plní významnou ochrannou funkci Vltavy před vnosem znečištění z kanalizace za deště.

Druhým oceněným projektem je VD Hostivař – zkapacitnění bezpečnostního přelivu, a to v kategorii Stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod, úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným zákonem o vodách s investičními náklady nad 50 milionů Kč.

Vylepšený bezpečnostní přeliv bez problému převede desetitisíciletou povodeň a ochrání tak obyvatele pražských čtvrtí okolo Botiče. V rámci autorského dozoru jsme využili i moderní technologie včetně dronů, které nám pomáhaly při odhalování chyb během stavby.

Stavba nového bezpečnostního přelivu VD Hostivař – časosběr