0 z 0 pro ""

Posouzení projektových námětů v Bosně a Hercegovině

 

Sweco Hydroprojekt a.s. zpracovalo v rámci zahraniční rozvojové spolupráce posudky na projektové náměty České rozvojové agentury v oblasti zásobování pitnou vodou týkající se rekonstrukce a výstavby nového bloku úpravny vody v Teslići, a v oblasti nakládání s odpadními vodami a rekonstrukce a rozšíření kanalizačního systému v obci Zvornik. Předmětem plnění bylo posouzení proveditelnosti těchto projektových námětů, posouzení z hlediska možnosti realizace stavby a zpracování cenové nabídky, a posouzení technické kompletnosti z hlediska požadavků dle ZZVZ a s vyhláškou pro stavební práce. Tento úkol v rámci společnosti zpracovalo ostravské pracoviště Divize Morava.

Jaroslav Fiala