0 z 0 pro ""

Budeme se podílet na zkvalitnění veřejného prostoru v Šenově

Podepsali jsme smlouvu s městem Šenov na vypracování projektové dokumentace celkové revitalizace radničního náměstí a okolí. Jedná se o multikriteriální projekt, který zahrnuje mnoho aspektů pro celkovou udržitelnost výsledného řešení. Projekt zahrnuje jak bourací práce, jako jsou odstranění stávajících parkovacích ploch, drobných staveb na předmětném pozemku a demontáž veřejného osvětlení, tak výstavbu nových funkčních ploch. Součástí prací je rovněž nutnost řešení přeložek stávajících inženýrských sítí.

Projekční návrh vychází z nastavení adekvátního měřítka nově vzniklých prostor a objektů a jejich využití. Jedná se o vytvoření příjemných míst pro setkávání lidí a trávení volného času. Funkčním využitím a hierarchií jednotlivých částí vznikají čtyři propojené zóny: náměstí; neformální pobytový prostor mezi náměstím a ul. Hlavní; dětské hřiště a parkoviště.

Nové radniční náměstí zajistí možnost pro konání městských akcí a shromažďování osob. Návrh obsahuje rovněž nový mobiliář s vodním prvkem, polyfunkční dům, parkovací plochy, městskou zeleň a dětské hřiště. Na projektu se podílejí odborníci v oblasti dopravních staveb, pozemních staveb, vodohospodáři, specialisté na zeleň a mobiliář, elektro specialisté, odborníci v oblasti TZB a statici.

Výstavba akce je podmíněna dotačním titulem, který trvá na dodržení metodiky modro-zelené infrastruktury. V rámci projektu musí být dodrženy požadavky na pasivní standard objektu polyfunkčního domu s alternativními možnostmi vytápění a rekuperaci energie, hospodaření s dešťovou vodou a jejího zpětného využívání pro potřeby jak samostatného objektu polyfunkčního domu, tak pro zadržování vody v krajině a jejího dalšího využití. Na střeše objektu je navržena extenzivní zeleň, jež bude využívat pro svou zálivku střešní retenci, která bude vytvořená na ploché střeše pomocí speciálních plastových boxů. Akumulační prostor v boxech bude regulován pomocí šachtice s meteorologickou stanicí, která vyhodnocuje předpověď počasí podle množství vod v akumulačních boxech a automaticky otevírá klapku a reguluje odtok z retenčního prostoru. Veškerý venkovní mobiliář a vybavení jsou navrženy výhradně z přírodních materiálů, zpevněné pochozí. Parkovací plochy jsou navrženy jako propustné a rovněž budou akumulovat srážkové vody do retenčních zařízení pro možnost dalšího využití.

Celkové investiční náklady stavby činí 150 milionů Kč. S ohledem na výši částky bude projektová dokumentace rozdělena na dílčí etapy, které budou probíhat v jednotlivých časových intervalech s ohledem na možnost financování.